Informace - metodik prevence

Metodika prevence: Mgr. Michaela Jaňáková (kabinet č. 52)


Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:
- zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy
- extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana
- záškoláctví, kriminalita, vandalismus
- poruchy příjmu potravy
- sexuálně-rizikové chování
- negativní působení sekt, rasismus a xenofobie
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
- extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě


Školní metodik prevence vykonává v naší škole činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

metodické a koordinační činnosti:
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
- metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a koordinace vzdělávání pedagogů školy v této oblasti
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků vzdělávacího procesu
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence SPJ
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

informační činnosti:
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
- získávání nových odborných informací a zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové péče atd.)

poradenské činnosti:
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.