Výchovné poradenství

Výchovné poradenství

Výchovný poradce v průběhu školního roku úzce spolupracuje a v rámci individuálních pohovorů komunikuje s žáky, kteří mají studijní, kázeňské, rodinné, zdravotní či jiné osobní potíže a podle potřeby a zájmu rodičů projednává problémy jejich dětí i s nimi.

         

Zabývá se pomocí žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslektikům, dysgrafikům, dysortografikům, dyskalkulikům), které eviduje, seznamuje s jejich poruchou ostatní pedagogy. Zároveň vyučujícím předává seznam těchto žáků s konkrétními pokyny, jak mají zohlednit problémy těchto žáků při výuce, písemném a ústním zkoušení. Při doporučení odborníka z pedagogicko – psychologické poradny k integraci žáka pomáhá s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu.

Budoucí maturanty informuje o možnostech dalšího studia na vysokých a vyšších odborných školách a za pomoci Informačního a poradenského střediska úřadu práce o možnostech dalšího uplatnění ve světě práce.

Spolupracuje úzce se školní psycholožkou – PhDr. Evou Filipovou, které zprostředkovává besedy v jednotlivých třídních kolektivech a individuální pohovory se studenty, u nichž je vhodná intervence psychologa.

S metodikem prevence – Mgr. Michaelou Jaňákovou spolupracuje při seznamovacím a adaptačním kurzu pro žáky prvních ročníků, jehož cílem je zjednodušit jejich vstup do nového prostředí, usnadnit navození normálních kontaktů s vrstevníky ve třídním kolektivu a být prevencí před šikanou a dalšími negativními sociálními jevy.

 

Novinky

21.12.2017

Velký bratr Tě sleduje!

Divadelní představení na motivy knihy G. Orwella je určené žákům všech tříd SPŠ a OA Čáslav. Představení se bude konat v pondělí 29. ledna 2018 od 11:00 hod v Dusíkově divadle Čáslav. 

21.09.2017

Pololetní prázdniny

Pátek 2. 2. 2018 - pololetní prázdniny.