ORGANIZAČNÍ POKYNY - PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19

ORGANIZAČNÍ POKYNY - PRAVIDLA PRO PROVOZ ŠKOLY VZHLEDEM KE COVID-19
1.      Úvodní informace

Vzhledem ke zhoršující se situaci výskytu virového onemocnění COVID-19 je od čtvrtka
10. 9. 2020 zavedena povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách školy mimo výuky ve třídách.

Nošení roušek je povinné pro všechny žáky SŠ, studenty VOŠ, zaměstnance školy a další osoby vstupující do budovy školy.

Nošení roušek ve třídách, laboratořích a odborných učebnách je v kompetenci vyučujícího s ohledem na velikost učebny, počet žáků/studentů a výukové metody. Doporučený je minimální rozestup 1,5 m.

 

2.      Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci/studenti budou dbát na to, aby nedocházelo ke hromadnému shromažďování před budovou školy.

Žáci/studenti budou dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m.

 

3.      Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům/studentům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Každý žák/student bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Osoby vstupující do budovy školy jsou povinni dodržovat hygienická pravidla.

 

4.      Hygienická pravidla

Při vstupu do budovy školy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Při příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Při sejmutí roušky si každý žák/student/zaměstnanec ukládá svou roušku do sáčku.

Před opuštěním třídy (pokud jsou roušky sejmuty) si všichni žáci/studenti/zaměstnanci nasadí roušky.

 

5.      V budově školy

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů nejméně 1,5 metru.

 

6.      Ve třídách

Vyučující zajišťují časté větránív učebnách z důvodu prevence.

Ve třídách jsou umístěny dávkovače s dezinfekčním prostředkem.

 

7.      Příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí vstoupit do školy.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti (učitelský klub, budova „C“, přízemí) a bude kontaktován zákonný zástupce nezletilého žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Zletilý žák/student VOŠ opustí školu v nejkratším možném čase a s použitím roušky.

Žák/student popř. zákonný zástupce má povinnost kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Škola disponuje bezkontaktním teploměrem, který je umístěn v ekonomickém oddělení školy, č. dveří 14 (popř. č. dveří 13).

 

8.      Pravidla pro strávníky školního stravování jsou zveřejněna na WEBU školy v sekci Školní jídelna a před vstupem do školní jídelny.

 

9.      Pravidla pro ubytované na Domově mládeže jsou zveřejněna na WEBU školy v sekci Domov mládeže a před vstupem do Domova mládeže.

 

10.  Základní pravidla pro úklid v prostorách školy

Škola zajišťuje každodenní úklid s důrazem na dezinfekce všech využívaných prostor.

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky s virucidní aktivitou.

Zvýšená pozornost je věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, čipový systémy, podlahy používaných prostor, WC apod.

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek