Vnitřní řád DM

V N I T Ř N Í   Ř Á D   D O M O V A   M L Á D E Ž E

pro součásti SPŠ a OA

 

Domov mládeže (dále jen domov) je součástí VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 dle Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 24092//97-60 ze dne 9.7.1997 o zařazení školy do sítě.

Vnitřní řád domova mládeže vychází z ustanovení vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

 I. Organizační část

 1. Domov mládeže VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 je vybaven pokoji I. kategorie. 
 2. Základní jednotkou je výchovná skupina.  

II. Umísťování žáků

 1. Ředitel školy při umísťování žáka do domova přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. 
 2. Přednost mají žáci naší školy a žáci, kteří žádají ubytování na celý školní rok. 
 3. Přihlášku do domova podávají zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák v termínu stanoveném ředitelem školy. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podávají přihlášku na každý školní rok. 
 4. Ředitel písemně vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka o umístění nebo neumístění do domova. 
 5. Žákovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: 
 • o to požádá písemně zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, 
 • zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem jiný termín úhrady, 
 • žák přestal být žákem školy, 
 • žákovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 
 • žák byl vyloučen z domova, 
 • žák se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, které ubytovanému žákovi poskytuje vzdělávání. 

III. Provozní řád 

 1. Domov mládeže poskytuje žákům ubytování a stravování. 
 2. Úhrada za ubytování činí 1000,-- Kč/měsíčně. Tato částka je splatná do posledního dne předchozího měsíce, v měsíci září do 5. 9. 
 3. Cena za ubytování může být snížena na 500,-- Kč, pokud žák z vážných důvodů nastoupí ubytování až ve druhé polovině měsíce, nebo na cenu odpovídající počtu ubytovaných dnů v případě, že přerušení ubytování je zaviněno potřebami školy. 
 4. Stravování žáků v DM se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášek č. 107/2008 Sb. a 463/2011 Sb., a řádem školní jídelny, který je zpřístupněn na webových stránkách školy. 
  Stravování je zabezpečeno vždy až na základě přihlášené stravy na následující měsíc provedené v kanceláři vedoucí školní jídelny a je závazné po celý měsíc. Odhlásit stravu lze pouze v případě nemoci, nebo při akci školy ( exkurze, divadlo, apod.). Při neschopence lze stravu odhlásit na příští den, při akci školy 48 hodin předem.
  Platba za ubytování a stravné se hradí v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 5. Úhradu za stravování platí zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podle počtu přihlášených a odebraných jídel. 
 6. Žáci mají možnost se v domově stravovat celodenně. 
 7. Výměna lůžkovin probíhá dvakrát do měsíce. 
 8. Provoz kuchyněk je omezen na dobu od 630 do 2200 hodin. 

IV. Povinnosti a práva ubytovaných žáků 

 1. Dodržovat ustanovení výchovného řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků domova. 
 2. Dodržovat zásady bezpečného chování a předpisy o požární ochraně, s nimiž byli seznámeni po nástupu do domova, což stvrzují svým podpisem. 
 3. Dodržovat režim domova: 
  nedělní příjezdy 1700 - 2200  
  pondělní příjezdy 630 - 800 
  během dne v týdnu – stravování:
  snídaně 715 - 800 
  oběd 1130 - 1400
  večeře 1645 - 1730
  noční klid 2200 - 600 
 4. Hlásit předpokládaný pozdní příchod do domova (po 22. hodině) vychovateli při odchodu z domova. 
 5. Dodržovat směrnice MŠMT o školských zařízeních (platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a drog v prostorách školy, domova a jídelny). 
 6. Dodržovat noční klid. V této době je zakázáno navštěvovat se na pokojích, rušit ostatní hlasitým projevem či hlasitě puštěnými přijímači. 
 7. Udržovat pořádek v prostorách domova, půjčené zařízení vracet na určené místo a uložením osobních věcí umožnit úklid pokojů. 
 8. Hlásit poškození zařízení. Pokud k němu dojde zaviněním žáka, je jeho nebo jeho zákonného zástupce povinností škodu uhradit. 
 9. Ubytovaní žáci mají právo vyslat svého zástupce do studentské rady střední školy, aby zde uplatňoval a hájil zájmy této skupiny žáků školy.  

V. Výchovná opatření 

 1. Pokud žák porušuje řád domova, udělí se mu podle závažnosti provinění:
  - podmíněné vyloučení z domova (se zkušební lhůtou, kterou stanoví ředitel školy, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Jestliže se žák v   této lhůtě dopustí dalšího závažného provinění, je vyloučen), 
  - vyloučení z domova.
 2. O svém rozhodnutí o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka z domova informuje ředitel školy pedagogickou radu.
  Žáka, jemuž bylo ukončeno umístění, může ředitel školy ponechat v domově po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení umístění v domově.
  Náhradní ubytování zajišťují žákovi zákonní zástupci nebo žák, pokud je zletilý. Pokud se žák dopustí v době nezbytné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitel školy pobyt v domově okamžitě.
   

Vypracoval: Vladimír Jetleb, vedoucí domova mládeže

V Čáslavi dne 31. 3. 2014

 

 

Mgr. Věra Szabová
ředitelka školy

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Filmové představení Milada

V úterý 24. dubna 2018 je pro žáky 1. - 3. ročníků SPŠ a OA v kině M. Formana Čáslav připravena projekce filmu Milada. Začátek projekce je v 10:15 hod. Film trvá 130 minut.

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek