Organizace maturitních zkoušek po novelizaci vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Novela maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb., která nabyla účinnosti 15. října 2020, mění organizaci maturitní zkoušky jak ve společné (státní) části, tak v části profilové (školní).

SPOLEČNÁ (STÁTNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Společná část maturitní zkoušky se koná pouze formou didaktických testů. Jejich přípravu a vyhodnocení zajišťuje Cermat jako organizace zřizovaná MŠMT. Každý maturující žák povinně:

1) koná didaktický test z českého jazyka a literatury, který trvá 75 minut.

2) volí mezi didaktickým testem z matematiky v délce 120 minut nebo didaktickým testem z cizího jazyka v délce 100 minut (40 minut pro poslechovou část + 60 minut pro čtení a jazykové dovednosti).

V rámci nepovinných zkoušek si žák může zvolit zkoušku z cizího jazyka nebo matematiky a nově také i didaktický test z matematiky rozšiřující v délce 150 minut. Případný neúspěch u nepovinně volitelných zkoušek nemá vliv na celkový prospěch u maturitní zkoušky.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se hodnotí slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Hranici úspěšnosti stanovuje Cermat a uvádí ji v testových sešitech didaktických testů.

PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Povinnou součástí profilové (školní) maturitní zkoušky se stávají písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, pokud si cizí jazyk žák zvolil ve společné části.

Písemnou prací z českého jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu odpovídajícího slohové práci v minimálním rozsahu 300 slov. Písemná práce trvá 150 minut včetně času na volbu zadání. Žák si volí nejméně ze čtyř zadání. Způsob záznamu písemné práce je v ruce (pero – papír). Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu. Písemnou práci žáci konají 12. dubna 2021.

Ústní zkouška z českého jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek nebo úryvky z literárních děl podle vlastního seznamu literárních děl žáka. Pro vlastní seznam literárních děl si žák vybere 20 literárních děl ze školního seznamu literárních děl podle ředitelem stanovených kritérií (Viz. web školy – knihovna ) a předá řediteli školy do 30. března. Pracovní list také ověřuje znalosti žáka vztahujícího se k učivu o jazyce a slohu. Ústní zkoušku žáci konají před maturitní komisí v květnovém termínu ostatních ústních zkoušek. Bezprostředně před zahájením přípravy na zkoušku si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá 60 minut. Způsob záznamu písemné práce je v ruce (pero – papír). Při konání písemné práce žák může použít překladový slovník. Písemnou práci žáci konají 14. dubna 2021.

Ústní zkouška z cizího jazyka probíhá formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu. Pro ústní zkoušku škola stanoví 20 - 25 témat. Pracovní listy musí ověřovat i znalost terminologie vztahující se k odbornému vzdělání žáka. Ústní zkoušku žáci konají před maturitní komisí v květnovém termínu ostatních ústních zkoušek. Bezprostředně před zahájením přípravy na zkoušku si žák vylosuje číslo pracovního listu. Příprava na ústní zkoušku trvá 20 minut. Ústní zkouška trvá 15 minut.

 

Způsob a kritéria hodnocení každé zkoušky profilové části zveřejní ředitel školy nejpozději před začátkem konání první zkoušky. V případě zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka tvoří hodnocení písemné práce 40% a hodnocení ústní zkoušky 60% celkového hodnocení zkušebního předmětu. Žák však vykoná komplexní zkoušku z CJL nebo CIJ pouze, pokud je úspěšný v obou částech zkoušky.

Pro školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka školy s ohledem na novelu maturitní vyhlášky zkoušky profilové (školní) části pro jednotlivé obory takto:

Obchodní akademie:

 • Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška
 • Cizí jazyk (pokud byl volen ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška
 • Ekonomiku - ústní zkouška
 • Účetnictví - ústní zkouška
 • Praktickou zkoušku – praktická zkouška
 • případně Matematiku nebo Společenskovědní základ jako nepovinnou ústní zkoušku  

           

Ekonomické lyceum

 • Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška
 • Cizí jazyk (pokud byl volen ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška
 • Ekonomika – ústní zkouška
 • Volitelný předmět - Dějepis, Matematika, Zeměpis, Společenskovědní základ nebo Přírodovědný základ – ústní zkouška
 • Praktická zkouška nebo Dlouhodobá maturitní práce

                 

Strojírenství:

 • Český jazyk a literatura – písemná zkouška a ústní zkouška
 • Cizí jazyk (pokud byl volen ve společné části) – písemná práce a ústní zkouška
 • Stavba a provoz strojů - ústní zkouška
 • Strojírenskou technologii - ústní zkouška
 • Praktickou zkoušku nebo Dlouhodobou maturitní práci
 • případně Matematiku nebo Společenskovědní základ jako nepovinnou ústní zkoušku  

 

Pozn: Ústní zkouška trvá 15 minut. Obhajoba Dlouhodobé maturitní práce trvá 20 minut.

Témata pro ústní zkoušky profilové (školní) části naleznete v přílohách.

Ke stažení
ikonaTémata pro ústní zkoušky OA4_2021
ikonaTémata pro ústní zkoušky EL4_2021
ikonaTémata pro ústní zkoušky S4_2021
ikonaTémata pro ústní zkoušku z cizích jazyků_2021

Novinky

26.11.2020

VIRTUÁLNÍ VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Srdečně zveme k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol Středočeského kraje, který připravila Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. Portál je k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, které zajímají středočeské školy.

 

Nabízíme vám odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje, který prezentuje naši školu a nabízí přehled studia pro žáky 9. tříd ZŠ.

 

06.11.2020

Lyžařský kurz v přípravě - leden 2021

V příloze naleznete informace k lyžařskému kurzu pro 1. ročníky SPŠ a OA Čáslav. 

celý článek
13.10.2020

Matika pro spolužáky 

Žádáme studenty, kteří si nevyzvedli ve školní knihovně učebnice "Matika pro spolužáky", aby tak učinili po telefonické či e-mailové domluvě.