Informace - metodik prevence

Metodika prevence: Mgr. Michaela Jaňáková (kabinet č. 52)


Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:
- zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy
- extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana
- záškoláctví, kriminalita, vandalismus
- poruchy příjmu potravy
- sexuálně-rizikové chování
- negativní působení sekt, rasismus a xenofobie
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
- extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě


Školní metodik prevence vykonává v naší škole činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

metodické a koordinační činnosti:
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
- metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a koordinace vzdělávání pedagogů školy v této oblasti
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků vzdělávacího procesu
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence SPJ
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

informační činnosti:
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
- získávání nových odborných informací a zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové péče atd.)

poradenské činnosti:
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

Ředitelské volno - 30. dubna 2018

Ředitelka školy vyhlašuje v pondělí 30. dubna 2018 ředitelské volno pro žáky SŠ a studenty VOŠ z provozně-ekonomických důvodů. 

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek