Knihovní řád

Knihovní řád školní knihovny VOŠ, SPŠ a OA Čáslav.

V N I T Ř N Í   Ř Á D   Š K O L N Í   K N I H O V N Y

(K n i h o v n í   ř á d)

 

Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízení a školských účelových zařízení, ve znění pozdějších předpisů, je vydáván tento Knihovní řád.

 

I. Základní ustanovení

 

Článek 1

Postavení Školní knihovny VOŠ,SPŠ a OA Čáslav v rámci organizační struktury VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a její evidence podle knihovního zákona

 

Školní knihovna VOŠ, SPŠ a OA (dále jen „ školní knihovna“) je zřízena podle § 120 zákon č. 561/2004 Sb., o školských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy jako pracoviště pro zabezpečení informačních a knihovnických služeb.

 

V knihovně pracuje odborný pracovník (knihovník) podřízený řediteli VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a činnost knihovny se řídí tímto Knihovním řádem.

 

Pracovník knihovny zodpovídá za činnost knihovny, knihovní fond a hospodaření s financemi.

 

Do evidence knihoven podle § 5 knihovního zákona se knihovna registruje v souladu s § 3 odst. 1 písm. c) jako knihovna základní a v souladu s § 12 odst. 1 jako knihovna základní se specializovaným fondem.

 

Článek 2

Poslání a činnost

 

Posláním knihovny je informační zabezpečení studia a pedagogické činnosti na VOŠ,SPŠ a OA Čáslav (dále jen „škola“). Toto poslání naplňuje knihovna činností, která spočívá ve shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu prostřednictvím knihovnických a informačních služeb.

 

Knihovna poskytuje veškeré veřejné knihovnické a informační služby, vyjmenované v § 4 odst. 1 a 3 knihovního zákona, všem svým registrovaným uživatelům na základě rovnosti zakotvené v čl. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod a na základě práva na informace zaručeného čl. 17 Listiny základních práv a svobod.

 

Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto další právní předpisy:

 

a) vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), dále jen vyhláška MK č. 88/2002 Sb.,

 

b) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 106/1999 Sb.,

 

c) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), dále jen autorský zákon,

 

d) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 101/2000 Sb.

 

 

II. Knihovní a informační fondy

 

Článek 3

Skladba fondů

 

Knihovna buduje specializované fondy informačních zdrojů v papírové i elektronické podobě podle informačního profilu, který vychází z učebních plánů a osnov vyučovaných předmětů. Tento profil je průběžně aktualizován.

 

Knihovní fond, evidovaný podle § 4 a § 5 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb., tvoří tištěné texty, rukopisy, audio a audiovizuální dokumenty, digitální dokumenty na strojem čitelných médiích.

 

Článek 4

Doplňování fondů

 

Fondy jsou soustavně doplňovány na základě akviziční strategie.

 

Objednávky provádí pracovník knihovny nebo jím pověřený pracovník na základě vydavatelských plánů a dalších dostupných informací nebo na základě konkrétních uživatelských požadavků, nejsou-li v rozporu s akviziční strategií a informačním profilem.

 

Knihovní fond je dále doplňován dary, meziknihovní výměnou a nákupem ze zdrojů mimo rozpočet knihovny.

 

Článek 5

Zpřístupňování fondů

 

Knihovní fond je po odborném zpracování zpřístupňován prezenčně v prostorách knihovny a absenčními výpůjčkami mimo knihovnu na dobu určitou.

 

 

III. Uživatelé knihovny

 

Článek 6

Kategorie uživatelů

 

V souladu s posláním školní knihovny podle čl. 2 tohoto knihovního řádu se dělí uživatelé školní knihovny na tyto kategorie:

 

a) interní:

- pedagogové a odborní pracovníci školy

- studenti školy

- ostatní pracovníci školy

 

b) externí:

- pedagogové a odborní pracovníci jiných škol

- studenti jiných škol

- absolventi školy

- další odborná veřejnost

 

Uvedené skupiny uživatelů mají rozdílné podmínky v přístupu ke knihovním a elektronickým informačním fondům školní knihovny. Konkrétní vymezení práv a povinností skupin uživatelů stanoví tento řád takto:

 

a) školní knihovna uspokojuje přednostně požadavky interních uživatelů,

 

b)externí uživatelé mají stejný přístup k prezenčnímu fondu jako uživatelé interní, v případě absenčních výpůjček rozhoduje o možnosti výpůjčky knihovník, jsou-li uspokojeny potřeby interních uživatelů

 

c)kategorie „interní uživatel“ u zaměstnanců končí ke dni rozvázání pracovního poměru nebo ukončení dohody, u studentů končí ke dni ukončení či přerušení studia a nejpozději k tomuto datu musí být jejich závazky vůči knihovně vyrovnány

 

Článek 7

Registrace uživatelů

 

Uživatelem interním nebo externím se stává fyzická osoba, která je registrována v evidenci školní knihovny na základě občanského průkazu školy a je jí vydán průkaz uživatele knihovny.

 

Za účelem ochrany fondů a dalšího majetku, pro zajištění kvality a rychlosti poskytovaných služeb, knihovna vytváří a udržuje registrační databázi uživatelů. Povinností uživatele je podepsat tištěnou registrační kartu. Při registraci je uživatel povinen uvést pravdivé údaje a dbát na to, aby jejich změny včas ohlásil pracovníkovi školní knihovny.

 

Pracovník školní knihovny je povinen nakládat s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Registrační karta upravuje vztah mezi školní knihovnou a uživatelem. Jednorázovým podpisem výpůjčního prohlášení uživatel akceptuje podmínky Řádu knihovnických a informačních služeb školní knihovny a stává se jejím uživatelem. Podepsaná registrační karta zůstává uložena ve školní knihovně.

 

Článek 8

Práva a povinnosti uživatelů

 

Právo využívat všech, fondů a služeb knihovny v souladu s tímto Knihovním řádem má pouze řádně registrovaný uživatel. Neregistrovaným uživatelům je výjimečně umožněno jednorázové využití prezenčních fondů a volný přístup do studovny.

 

Při první registraci je uživatel povinen se seznámit s Knihovním řádem, což stvrzuje podpisem na tiskopise „Registrační karta“. Tímto podpisem vzniká mezi uživatelem a knihovnou smluvní vztah.

 

Uživatel je povinen řídit se knihovním řádem a pokyny pracovníka školní knihovny.

 

Ztrátu průkazu, resp. čtenářské legitimace je uživatel povinen knihovně okamžitě ohlásit, neučiní-li tak, nemůže knihovna ručit za jeho případně zneužití.

 

Vstup do knihovny není dovolen uživatelům pod vlivem alkoholu a drog. Ve všech prostorách knihovny je uživatel povinen dodržovat zákaz kouření, požívání alkoholu, drog a jídla.

 

Uživatel je dále povinen se ve všech prostorách knihovny chovat tiše, nepoužívat mobilní telefon k vyřizování hovorů, udržovat pořádek a respektovat pokyny pracovníků knihovny.

 

Při závažném porušení či opakovaném porušování Knihovního řádu může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven uživatelských práv. Tím není zbaven odpovědnosti podle platných předpisů (Občanský zákoník, tento Knihovní řád), ani povinnosti nahradit případnou škodu.

 

Uživatel knihovnických služeb a informačních služeb je povinen dodržovat platný autorský zákon, zejména § 30.

 

V souladu s bezpečnostními pokyny není studentům dovoleno zapojovat jakékoliv vlastní zařízení do školní elektrické sítě. Toto nařízení se vztahuje i na notebooky, nabíječky mobilních telefonů apod. Povolení zapojení do elektrické sítě školy je umožněno pouze v případě, že student doloží revizní zprávu o způsobilosti používaného zařízení.

 

 

IV. Veřejné knihovnické a informační služby

 

Článek 9

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen služby)

 

Knihovna poskytuje služby přímo pouze řádně registrovaným fyzickým osobám. Statut kolektivního uživatele není zaveden.

 

Právnickým subjektům je knihovní fond zpřístupněn prostřednictvím meziknihovní služby v souladu s platnými předpisy.

 

Konkrétní pravidla poskytování jednotlivých služeb jsou stanovena v části V. Řád knihovnických a informačních služeb.

 

Článek 10

Druhy poskytovaných služeb

 

Výpůjční služby:

a)            prezenční zprostředkované pracovníkem knihovny do studovny,

b)            absenční volným výběrem z přístupných fondů,

c)            absenční zprostředkované pracovníkem knihovny z uzavřených skladů.

 

Meziknihovní služby:

a)            meziknihovní výpůjční služby,

b)            dodávky kopií dokumentů.

 

Informační služby:

a)            poradenská služba - informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny,

b)            lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

c)            bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,

d)            konzultační služba,

e)            rešeršní služba – soupisy bibliografických, faktografických a dalších informací zpracované na základě písemného zadání.

Reprografické služby:

a)            kopírování (samoobslužná kopírka)

b)            tisk na barevné a černobílé tiskárně.

 

Elektronické služby:

a)            zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a Internetu,

b)            služby zajišťované prostřednictvím vnitřní sítě školy.

 

Propagační služby:

a)            novinková služba,

b)            výstavy.

 

Článek 11

Platby za služby

 

Veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona, poskytuje knihovna bezplatně, s výjimkou služeb uvedených v § 4 odst. 2 knihovního zákona, za které je vybírán poplatek ve výši skutečných nákladů vynaložených na zajištění služby.

 

Za některé další poskytované služby knihovna účtuje poplatky ve výši stanovené Ceníkem poplatků a placených služeb, který je uveden v příloze (dále jen „ceník“).

 

Při přijímání objednávek na služby za úhradu může knihovna žádat zálohu, která se při dodávce zúčtuje proti skutečné ceně služby.

 

 

V. Řád knihovnických a informačních služeb

 

Článek 12

Výpůjční služby

 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení § 659 až 662 občanského zákoníku.

 

Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny podle čl. 2 a ustanoveními autorského zákona.

 

Článek 13

Druhy výpůjček a výpůjční lhůty

 

Knihovna poskytuje výpůjčky mimo knihovnu (absenční výpůjčky) a výpůjčky na místě (prezenční výpůjčky).

 

Uživatelům školní knihovny se půjčují dokumenty z knihovního fondu po předložení uživatelského průkazu.

 

Výpůjční lhůty se řídí druhem dokumentu.

 

a)            knihy, učebnice                                                  1 měsíc

b)            periodika                                                             14 dní

c)            encyklopedie                                                      1 měsíc

d)            absolventské a diplomové práce                    pouze prezenčně

e)            ročníkové a dlouhodobé maturitní práce     pouze prezenčně

f)             audiokazety, videokazety, CD                       pouze v areálu školy

g)            skripta CNC (záloha 100,- Kč)                        školní rok (září – červen)

 

Doba výpůjčky pro interní uživatele – pedagogy je stanovena na dobu neomezenou. Jedná se knihy a učebnice potřebné k výuce určitého předmětu.

 

Specifikace výpůjček audiovizuálních dokumentů:

Výukové programy na audiovizuálních nosičích (videokazety, DVD, CD …) jsou půjčovány pouze pedagogům a pouze v areálu školy pro výhradně výukové potřeby školy.

Tyto nosiče je nepřípustné jakýmkoliv způsobem dále rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

Tyto výukové programy jsou určeny pro studijní účely.

Nosiče s výukovými programy jsou půjčovány pedagogům do vyučovacích hodin k výuce, po ukončení výuky jsou tyto nosiče vráceny zpět do školní knihovny.

Uživatelé jsou povinni plně respektovat autorskoprávní ochranu dat viz Autorský zákon č. 121/2000 Sb.

 

Počet výpůjček uživatelů je regulován knihovnou podle aktuální potřeby.

Výpůjční lhůta může být prodloužena maximálně 3x po sobě, a to pouze v případě, že vypůjčený dokument nepožaduje jiný uživatel. Naopak ve výjimečných případech může být výpůjční lhůta zkrácena.

 

Za překročení výpůjční lhůty zaplatí uživatel poplatek dle platného ceníku.

 

Výpůjční lhůta u dokumentů půjčovaných z fondu knihovny v rámci meziknihovní výpůjční služby je stanovena individuálně knihovníkem.

 

Knihovna poskytuje výpůjčky svým uživatelům pouze během školního roku (září – červen).

 

Článek 14

Postupy při půjčování a vracení

 

Výpůjčku z volně přístupných fondů si uživatel vyhledá sám, výpůjčku z uzavřených skladů zprostředkuje pracovník knihovny.

 

Před realizací výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ohlásit knihovníkovi případné závady.

 

Registraci výpůjčky provádí pracovník knihovny.

 

Uživatel je povinen dodržet výpůjční dobu uvedenou v systému u každé výpůjčky a nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu až do vrácení a vymazání zápisu o výpůjčce ze systému.

 

Vymazání zápisu o výpůjčce ze systému uživatele provádí pracovník knihovny.

 

Článek 15

Vymáhání nevrácených výpůjček

 

Po překročení výpůjční lhůty následuje upomínka. První upomínka není knihovnou zasílána a uživatel je povinen uhradit tzv. poplatek z prodlení. Druhá a třetí upomínka jsou zasílány písemně. Čtvrtá upomínka je upomínkou předsoudní s pokusem o smír a zasílá se doporučeně s doručenkou. Dále je výpůjčka vymáhána soudní cestou.

 

Za upomínání je uživatel povinen zaplatit poplatky podle platného ceníku.

 

Článek 16

Meziknihovní služby

 

Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zajistí knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu nebo dodávku kopie prostřednictvím meziknihovní služby z jiné knihovny podle § 14 knihovního zákona a § 2 a 3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.

 

Charakter výpůjčky a výpůjční lhůtu stanovuje v tomto případě půjčující knihovna.

 

Za tuto službu účtuje knihovna v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) a c) knihovního zákona, poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů.

 

Článek 17

Informační služby

 

Informační služby vyjmenované v čl. 10 odst. 3 písm. a) až d) poskytuje knihovna ústně, telefonicky a elektronickou poštou.

 

Článek 18

Reprografické služby

 

Kopírování je zajištěno na samoobslužném kopírovacím stroji v prostorách školy. Cena za kopii je stanovena platným ceníkem.

 

Skenování je umožněno na samoobslužném kopírovacím stroji v prostorách školy.

 

Žádost o tisk je možno zadat z PC umístěného v knihovně. K dispozici je barevná a černobílá laserová tiskárna. Jako tiskový materiál je možno zvolit papír, speciální fólii. Vytištěné dokumenty se hradí pracovníku knihovny. Cena za stránku je stanovena platným ceníkem.

 

Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen řídit se autorským zákonem, zejména § 30, kde se mimo jiné praví, že … „do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla“ a dále, že„ … rozmnoženina zhotovená pro osobní potřebu nesmí být použita k jinému účelu.“

 

Článek 19

Elektronické služby

 

Studentům školy je v areálu knihovny a studijních míst umožněn přístup do Internetu, volně dostupných informačních zdrojů. Tato služba je pro interní uživatele zdarma.

 

 

VI. Postihy za nedodržování Knihovního řádu

 

Článek 20

Náhrada všeobecných škod

 

Uživatel zodpovídá za škody způsobené na majetku knihovny podle obecně platných předpisů.

 

Škodu, s výjimkou škody na vypůjčeném dokumentu, způsobenou úmyslně nebo zanedbáním povinností, je uživatel povinen nahradit způsobem uvedeným v § 442 odst. 2 občanského zákoníku, kde se stanoví: „škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“

 

Poškození, zničení nebo ztrátu vypůjčeného dokumentu je uživatel povinen bezodkladně ohlásit a škodu uhradit ve lhůtě stanovené knihovnou. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Náhrada je možná:

 

a)            dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání,

b)            dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu v jiném vydání,

c)            dodáním neporušeného výtisku jiného dokumentu, který vyhovuje informačnímu profilu a má odpovídající finanční hodnotu,

d)            úhradou v penězích.

 

Výši finanční náhrady stanovuje knihovna a tato náhrada se skládá z ceny dokumentu podle cen na trhu v době ztráty a z  manipulačního poplatku podle platného ceníku.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Článek 21

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

Za upomínání a vymáhání nevrácených výpůjček.

Za poškození a ztrátu půjčeného dokumentu.

Za ztrátu čtenářské legitimace a vystavení duplikátu.

Za zjišťování neohlášené změny adresy.

Za poškození čárového kódu na vypůjčeném dokumentu.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

Článek 22

Výjimky z knihovního řádu

 

Výjimky z knihovního řádu povoluje v odůvodněných případech pracovník knihovny.

 

Článek 23

Připomínky, stížnosti

 

Připomínky, stížnosti a návrhy týkající se práce knihovny je možno podávat ústně nebo písemně pracovníku knihovny či řediteli školy.

 

Článek 24

Součásti Knihovního řádu

 

Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Provozní řád knihovny a studijních míst

Příloha č. 2 - Registrační karta uživatele

Příloha č. 3 - Ceník poplatků a placených služeb

 

Článek 25

Zrušovací ustanovení

 

Ruší se Knihovní řád školní knihovny ze dne 1. 9. 2008

 

Článek 26

Účinnost

 

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2012.

 

 

V Čáslavi 1. února 2012

 

  

 

Mgr. Věra Szabová

ředitelka školy

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek