Informace o činnosti metodika prevence

Informace o činnosti metodika prevence
Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže zahrnuje tyto oblasti rizikového chování:
- zneužívání návykových látek – alkohol, kouření, drogy
- extrémní projevy agrese, zneužívání, týrání, domácí násilí a šikana
- záškoláctví, kriminalita, vandalismus
- poruchy příjmu potravy
- sexuálně-rizikové chování
- negativní působení sekt, rasismus a xenofobie
- netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
- extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě


Školní metodik prevence vykonává v naší škole činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské

metodické a koordinační činnosti:
- koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřený na prevenci záškoláctví, závislostí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
- metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (SPJ) a koordinace vzdělávání pedagogů školy v této oblasti
- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků vzdělávacího procesu
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy, které mají v kompetenci problematiku prevence SPJ, s metodikem preventivních aktivit v PPP a odbornými pracovišti, které působí v oblasti prevence SPJ
- kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů
- vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

informační činnosti:
- zajišťování a předávání odborných informací o problematice SPJ, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy
- získávání nových odborných informací a zkušeností
- vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence SPJ (střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, centra krizové péče atd.)

poradenské činnosti:
- vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům
- spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje SPJ u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj SPJ ve škole

Novinky

17.09.2020

Matika pro spolužáky - II. kolo

Od pátku 18. září 2020 je možné si ve školní knihovně vyzvednout učebnice "Matika pro spolužáky" objednané v II. kole v září 2020.

14.09.2020

Vážení uchazeči o studium, 
přihlášky na VOŠ je možné podávat do 30. září 2020.

celý článek
26.06.2020

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2020/2021

celý článek