Oponentura absolventských prací studentů VOŠ

Povinnosti oponenta absolventské práce. Jak se vyplňuje oponentní posudek?
Informace k Dohodě o provedení práce za vypracování posudku.

 

Povinnosti oponenta absolventské práce

Povinnost hodnotit práci a právo hodnotit obhajobu studenta.

Oponent kriticky posoudí absolventskou práci studenta VOŠ a sepíše oponentní posudek. Práci obdrží od studenta svázanou v pevných deskách nejpozději 3. 5. 2018 pro červnový termín absolutorií, nejpozději do 24. 8. pro zářijový termín absolutorií.

Pokyny o vyplnění posudku a k podepsání dohody obdrží oponent e-mailem ze sekretariátu školy začátkem měsíce dubna.

Oponent má právo na odměnu za vypracování posudku. Ta se vyplácí na základě Dohody o provedení práce, která byla rozeslána e-mailem spolu s pokyny začátkem měsíce dubna.

Oponent má právo účastnit se absolutorií a hodnotit obhajobu studenta. Pokud toto právo nevyužije, jeho body pro hodnocení obhajob budou rovnoměrně rozloženy mezi ostatní členy zkušební komise. Prosíme proto oponenty, kteří se nebudou obhajob účastnit, aby se předem omluvili na sekretariátu paní Procházkové (tel. 739 053 610, e-mail: sekretar@sps-caslav.cz).

 

Jak se vyplňuje oponentní posudek?

1)      Oponent vyplní hlavičku posudku (jméno, příjmení, název práce a jméno studenta).

2)      Písemně se vyjádří, maximálně 5 větami, k jednotlivým bodům 1. až 6. z osnovy oponentního posudku.

3)      V bodě 7 osnovy uvede 1 až 3 doplňující otázky, na které by měl student při obhajobě odpovědět. Pozn.: studentovi je při obhajobě možno položit i jinou otázku, která není uvedena v oponentním posudku.

4)      Vyplní tabulku s bodovým hodnocením (od 0 bodů do 20 bodů) každého hodnotícího kritéria, a napíše celkový počet udělených bodů.

5)      Oponentní posudek musí být podepsán a předán ve stanoveném termínu na sekretariát školy nebo do studijního oddělení! Možnosti předání: zaslán poštou, předán osobně, vhozen do poštovní schránky školy nebo poslán po studentovi v zalepené obálce. Pro školní rok 2017/2018 je nejzazší termín odevzdání stanoven na 1. 6. 2018 pro červnové termíny absolutorií. Termín 7. 9. 2018 pro zářijová absolutoria.

6)      Oponentní posudek se odevzdává v jedné tištěné verzi.

 

Minimální počet bodů je 50 ze 100. Pokud student obdrží nedostatečné bodové hodnocení, nebude k obhajobě připuštěn. Student může obdržet max. 100 bodů za posudek od vedoucího práce, 100 bodů od oponenta a 100 bodů za samotnou obhajobu.

Student má právo být seznámen s posudky od vedoucího práce i od oponenta. Studentům se bodové hodnocení posuzovatelů zveřejňuje týden před obhajobou práce.   

Kdy a kam odevzdat Dohodu o provedení práce

Vyplněnou a podepsanou Dohodu o provedení práce oponent odevzdává ve dvojím vyhotovení na ekonomický úsek školy (popř. na sekretariát, do schránky školy) do termínu konání absolutoria hodnoceného studenta. Odměna bude vyplacena po termínu absolutorií, převodem na účet uvedený v dohodě ve výplatním termínu školy. Pro případné další informace k dohodám se obracejte na vedoucí ekonomického úseku školy, Ing. Jindru Puskásovou (tel. 739 053 606, e-mail: puskasova@asps-caslav.cz).

 

V Čáslavi dne 2. 10. 2017

 

Ing. Eva Křížová
studijní oddělení VOŠ Čáslav

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek