Školní rok»Studenti VOŠ»Domov mládeže

Domov mládeže

Informace pro všechny, kteří využívají nebo by chtěli využít pohodlného ubytování na našem domově mládeže.

Domov mládeže - kontakty

Celý článek

Vnitřní řád DM

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

pro součásti  VOŠ

 

 

Č.j. 1028/2018/VOPKH

 

 

 

Ukončení Vnitřního řádu DM:

     Č.j. 280/2014/ŠKO ze dne 31. 3. 2014

Platnost Vnitřního řádu DM:

    1. 3. 2019

Vypracoval:

     Vladimír Jetleb

Schválila:

     Mgr. Věra Szabová

Ukončení platnosti:

 

 

 

 

Obsah:

I. Organizační část  2

II. Umísťování žáků   2

III. Provozní řád   3

IV. Povinnosti a práva ubytovaných žáků   3

V. Výchovná opatření 5

 

 

 

Č. j. 1028/2018/VOPKH

 

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

pro součásti  VOŠ

 

 

Domov mládeže (dále jen „Domov“) je součástí VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 dle Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 24092//97-60 ze dne 9. 7. 1997 o zařazení školy do sítě.

 

Vnitřní řád Domova mládeže vychází z ustanovení vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 I. Organizační část

 1. Domov mládeže VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav, Jeníkovská 252 je vybaven pokoji I. kategorie. 
 2. Účel Domova mládeže je poskytovat studentům VOŠ ubytování, výchovně vzdělávací činnost a zajistit ubytovaným studentům školní stravování.
 3. Provoz zařízení je v době pracovního týdne. Příjezd do domova je v neděli od 17:00 hod. do 22:00 hod. (popř. v pondělí ráno od 6:30 do 8:00 hod.) a odjezd v pátek do 15:00 hod.

II. Umísťování žáků

 1. O umístění studenta do Domova rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky podané zletilým studentem. Při umísťování studenta do Domova se přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu. Přednost mají studenti naší školy a studenti, kteří žádají ubytování na celý školní rok. 
 2. Přihláška do Domova se podává na každý školní rok v termínu stanoveném ředitelkou školy. Zletilý student bude písemně vyrozuměn o umístění nebo neumístění do Domova.
 1. Studenti se ubytovávají v pokojích odděleně podle pohlaví a popřípadě i podle věku.

 2. Studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v Domově, pokud: 

 1. o to požádá písemně zletilý student, 

 2. zletilý student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou jiný termín úhrady, 

 3. student přestal být studentem školy, 

 4. studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 

 5. student byl vyloučen z domova, 

 6. student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, které ubytovanému studentu poskytuje vzdělávání. 

   

III. Provozní řád 

 1. Domov mládeže poskytuje studentům ubytování, stravování a výchovně vzdělávací činnost.
 2. Úhrada za ubytování činí 1000 Kč/měsíčně. Tato částka je splatná do posledního dne předchozího měsíce, v měsíci září do 5. 9. 
 3. Cena za ubytování může být snížena na 500 Kč, pokud student z vážných důvodů nastoupí ubytování až ve druhé polovině měsíce, nebo na cenu odpovídající počtu ubytovaných dnů v případě, že přerušení ubytování je zaviněno potřebami školy. 
 4. Student může žádat o samostatné ubytování v dvoulůžkovém pokoji. Pokud to volná kapacita Domova umožňuje a je mu to povoleno, platí v tomto případě navíc plnou cenu ubytování tj. i za blokované lůžko.
 5. Stravování studentů v DM se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášek č. 107/2008 Sb., 463/2011 Sb., 17/2015 a 210/2017 Sb., a řádem školní jídelny, který je zpřístupněn na webových stránkách školy. 
 6. Stravování je zabezpečeno vždy až na základě přihlášené stravy na následující měsíc provedené v kanceláři vedoucí školní jídelny a je závazné po celý měsíc. Odhlásit stravu lze pouze v případě nemoci, nebo při akci školy (exkurze, divadlo, apod.). Při neschopence lze stravu odhlásit na příští den, při akci školy 48 hodin předem.
 7. Platba za ubytování a stravné se hradí v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 8. Úhradu za stravné zletilý student podle počtu přihlášených a odebraných jídel. 
 9. Studenti mají možnost se v Domově stravovat celodenně (snídaně, oběd, večeře). 
 10. Doba vycházek se řídí věkem studenta a jeho chováním. Individuální vycházky studentů jsou do 24:00 hodin. V odůvodněných případech může povolit vycházku mimo určenou dobu vykonávající vychovatel. Naopak k omezení vycházek může dojít při jejich zneužití, při porušení Vnitřního řádu domova. Odchody a příchody studentů musí být zaznamenány do sešitu vycházek.
 11. Výměna lůžkovin probíhá dvakrát do měsíce. 
 12. Provoz kuchyněk je omezen na dobu od 630 do 2200 hodin. 
 13. Lékárničky jsou umístěny v kanceláři vychovatele a v jídelně školy.

IV. Povinnosti a práva ubytovaných studentů 

 1. Ubytovaný student má právo zejména:

   

 1. Používat přidělenou místnost s příslušenstvím a požadovat základní vybavení pokoje.

 2. Využívat veškeré zařízení Domova určené studentům.

 3. Podílet se na organizaci života Domova.

 4. Dávat návrhy a připomínky k životu a dění v Domově.

   

   

 1. Ubytovaný student je povinen zejména:

   

 1. Dodržovat ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže a řídit se pokyny pracovníků Domova. 

 2. Dodržovat zásady bezpečného chování a předpisy o požární ochraně, s nimiž byli seznámeni po nástupu do Domova, což stvrzují svým podpisem.

 3. Zachovávat pravidla slušného chování a dodržovat pravidla občanského soužití.

 4. Svědomitě se připravovat na vyučování, osvojovat si nové poznatky, vědomosti a dovednosti.

 5. Přicházet na Domov včas, nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog či jiných návykových látek.

 6. Student je povinen poskytnout údaje o své osobě a zákonných zástupcích jak to ukládá vedení pedagogické dokumentace. Tyto informace jsou pouze pro potřeby Domova a školy. S osobními údaji je nakládáno dle pravidel Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů (nařízení GDPR) a nejsou poskytovány třetím stranám.

 7. Pohybovat se v prostorách Domova mládeže pouze v domácí obuvi.

 8. Hlásit předpokládaný pozdní příchod do Domova (po 22. hodině) vychovateli při odchodu z Domova. 

 9. Mít omluvenou nepředvídanou nepřítomnost v Domově nejpozději do dvou dnů.

 10. Ohlásit vychovateli každý úraz, který se mu stane v budově Domova i mimo ni. Úrazy se protokolují podle pokynů bezpečnostního technika školy.

 11. Dodržovat směrnice MŠMT o školských zařízeních. Platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a jiných návykových látek v prostorách školy, Domova a jídelny. Platí přísný zákaz přechovávání cigaret, alkoholických nápojů, návykových látek, jedů, výbušnin a jakýchkoliv zbraní. 

 12. Dodržovat noční klid. V této době je zakázáno navštěvovat se na pokojích, rušit ostatní hlasitým projevem či hlasitě puštěnými přijímači. 

 13. Udržovat pořádek v prostorách Domova, půjčené zařízení vracet na určené místo a uložením osobních věcí umožnit úklid pokojů. 

 14. Na víkend vypínat elektrospotřebiče z elektrické sítě (zejména nabíječky a prodlužovací šňůry) a vyklízet ledničku.

 15. Šetřit zařízení Domova, šetřit elektrickou energií a vodou.

 16. Hlásit poškození nebo ztrátu zařízení. Pokud k němu dojde zaviněním žáka, je jeho nebo jeho zákonného zástupce povinností škodu uhradit. 

 17. Zamykat pokoj při každém jeho opuštění.

 18. Plasty, sklo a papír důsledně třídit a používat k tomu připravené kontejnery.

   

 1. Ubytovaným studentům není v prostorách Domova povoleno: 

   

 1. Používat vlastní elektrické spotřebiče, které neprošly kontrolou (revizí) a zasahovat do elektrické a jiné instalace. 

 2. Svévolně přemisťovat inventář Domova.

 3. Svévolně se stěhovat do jiného pokoje.  

 4. Přijímat návštěvy na Domově bez povolení vychovatele.

 5. Vzájemná návštěva chlapců a dívek po 18:00 hodině. K tomuto účelu je určena společenská místnost.

 6. Odnášet nádobí a příbory mimo jídelnu.

 7. Vyklánět se z okna a sedět v oknech.

 8. Přinášet do Domova cenné věci a vyšší částky peněz. Pokud je nezbytné tyto věci mít, uloží je v kanceláři vychovatele k úschově.

V. Výchovná opatření 

 1. Pokud student porušuje řád Domova, udělí se mu podle závažnosti provinění:
  1. podmíněné vyloučení z Domova se zkušební lhůtou, kterou stanoví ředitelka školy, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Jestliže se student v této lhůtě dopustí dalšího závažného provinění, je vyloučen;
  2. vyloučení z Domova.
 2. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení studenta z Domova informuje ředitelka školy pedagogickou radu.
 3. Studenta, jemuž bylo ukončeno umístění, může ředitelka školy ponechat v Domově po dobu nezbytně nutnou k zajištění náhradního ubytování, nejdéle však po dobu jednoho měsíce ode dne stanoveného pro ukončení umístění v Domově. Náhradní ubytování si student zajišťuje samostatně. Pokud se student dopustí v době nezbytné k zajištění náhradního ubytování dalšího kázeňského přestupku, ukončí mu ředitelka školy pobyt v Domově okamžitě.

 

VI. Režim domova

Příjezdy a odjezdy:

nedělní příjezdy:        17:00 – 22:00 hod. pondělní příjezdy:      6:30 – 8:00 hod.   páteční odjezdy:         do 15:00  hod.

 

Stravování:

Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu školy:

snídaně – pondělí až pátek:   6:30 – 8:00 

oběd – pondělí až čtvrtek:     11:00 – 14:30   pátek: 11:00 - 14:00 

 večeře – pondělí až čtvrtek:   16:45 – 17:30

            Pitný režim:

 Nápoje jsou součástí každého jídla ve školní jídelně.  V Domově je možno připravit nápoje v kuchyňce.

 

Běžný denní režim:

Osobní volno a zájmová činnost  

Studijní klid (popř. vycházky)  

Osobní hygiena a příprava na večerku

Večerka

Noční klid

Tento Vnitřní řád Domova mládeže nabývá účinnost dnem 1. 3. 2019.

Vypracoval: Vladimír Jetleb, vychovatel  

 

V Čáslavi dne 19. 2. 2019                                              Mgr. Věra Szabová

                                                                                      ředitelka školy 

Informace pro uchazeče o ubytování

Informace pro uchazeče o ubytování

Informace pro uchazeče o ubytování

V našem DM poskytujeme ubytování pro studenty středních  škol a VOŠ. Přednost mají studenti naší školy. Podmínkou pro přijetí je zaslání řádně vyplněné přihlášky do DM, to lze učinit buď elektronicky na adresu jetleb@sps-caslav.cz, nebo písemně na adresu školy. Přijetí bude do 14-ti dnů potvrzeno.

V rámci volné kapacity lze poskytnout ubytování též pro studenty kombinovaného studia. Totéž platí pro studenty a učitele jiných států při výměnném pobytu v rámci programu Erasmus (Slovinsko, USA).

 

Celý článek

Možnosti volnočasových aktivit

Celý článek

Novinky

20.01.2020

Přijímací zkoušky nanečisto 2020/2021

I v letošním školním roce proběhnou na naší škole přijímací zkoušky nanečisto. Žáci devátého ročníku budou mít možnost vyzkoušet si přijímací testy a získat tak zkušenosti k ostrým přijímacím zkouškám.

celý článek
03.01.2020

Kritéria přijímacího řízení SPŠ a OA Čáslav na školní rok 2020/2021

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek
27.12.2019

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz pro třídy S1, OA1A, OA1B a EL1 se koná od 19. ledna do 26. ledna 2020 v Horní Malé Upě - penzion Blesk. Vedoucí akce Mgr. J. Spáčil, pedagogický doprovod Mgr. Bc. P. Havelková, Ing. Bc. V. Andrle.