Vnitřní řád DM

V N I T Ř N Í   Ř Á D   D O M O V A   M L Á D E Ž E

pro součást VOŠ

Domov mládeže (dále jen domov) je součástí VOŠ, SPŠ a OA, Čáslav, Přemysla Otakara II. 938 dle Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 24092/97-60 ze dne 9.7.1997 o zařazení školy do sítě.

Vnitřní řád domova vychází z ustanovení vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška neřeší problematiku ubytování žáků VOŠ. Vyšší odborná škola nemá statut vysoké školy, proto není možné srovnávat provoz domova s provozem vysokoškolské koleje.

I. Podmínky

 1. Ředitel školy při umísťování studenta do domova přihlíží ke vzdálenosti místa jeho bydliště, dopravní obslužnosti z místa jeho bydliště, k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.
 2. Přednost mají studenti, kteří žádají ubytování na celý školní rok. 
 3. Přihlášku do domova podává student v termínu stanoveném ředitelem školy. Student podává přihlášku na každý školní rok. 
 4. Studentovi je v průběhu školního roku ukončeno umístění v domově, pokud: 
 • o to písemně požádá, 
 • student opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem jiný termín úhrady,
 • student přestal být studentem školy, 
 • studentovi bylo povoleno přerušení vzdělávání, 
 • student byl vyloučen z domova, 
 • student se přestěhoval do místa, kde právnická osoba vykonává činnost školy, které ubytovanému studentovi poskytuje vzdělávání.  

II. Povinnosti a práva ubytovaných studentů

 1. Dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. 
 2. Dodržovat zásady bezpečného chování a předpisy o požární ochraně, s nimiž byli seznámeni po nástupu do domova, což stvrzují svým podpisem. 
 3. Dodržovat přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a drog v prostorách domova 
 4. Umožnit pracovníkům domova úklid společných prostor i ložnic a sami udržovat pořádek. 
 5. Hlásit poškození zařízení, dojde-li k němu jejich zaviněním, škodu uhradit. 
 6. Domov mládeže se uzavírá ve 2200 hodin. Noční služba umožní vstup ubytovaným studentům maximálně do 2400 hodin. Po této hodině je vstup do domova možný pouze výjimečně po předchozí domluvě se zaměstnanci domova. 
 7. Vstup do domova mají pouze ubytovaní studenti školy, kteří se v případě kontroly prokáží studentským průkazem nebo občanským průkazem. 
 8. Ubytovaní studenti mají možnost se společně bavit a studovat ve společenské místnosti, v kuchyňkách a na odpočinkových místech na chodbách. 
 9. Po 22. hodině jsou návštěvy na pokojích zakázány. 
 10. Osoby neubytované na domově mají povolen vstup do domova po předchozím ohlášení a zapsání do knihy návštěv ve vrátnici nebo v kanceláři domova. Návštěvy neubytovaných osob jsou možné do 22. hodiny. 
 11. Studenti VOŠ jsou plnoletí lidé, kteří jsou odpovědni za své chování a jednání. Jestliže svým vystupováním porušují pravidla slušného chování, obtěžují svým jednáním své spolubydlící, nerespektují skutečnost, že jsou ubytováni ve středoškolském zařízení, může jím být umístění v domově ukončeno. 
 12. Ubytovaní studenti mají právo vyslat svého zástupce do studentské rady VOŠ, aby zde uplatňoval a hájil zájmy této skupiny studentů školy.

 

III. Provozní řád

 • Domov mládeže poskytuje studentům ubytování a stravování. 
 • Úhrada za ubytování činí 1000,-- Kč/měsíčně. Tato částka je splatná do posledního dne předchozího měsíce, v měsíci září do 5. 9. 
 • Student může požádat o přerušení ubytování v době zkoušek na celý měsíc, musí v tom případě vyklidit celý pokoj. Úhradu za ubytování pak neplatí. Ohlášení této skutečnosti je nutné nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce i v kanceláři vedoucí školní jídelny. 
 • Stravování studentů v DM se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášek č. 107/2008 Sb. a 463/2011 Sb., a řádem školní jídelny, který je zpřístupněn na webových stránkách školy.
  Stravování je zabezpečeno vždy až na základě přihlášené stravy na následující měsíc provedené v kanceláři vedoucí školní jídelny a je závazné po celý měsíc. Odhlásit stravu lze pouze v případě nemoci, nebo při akci školy (exkurze, divadlo, apod.). Při neschopence lze stravu odhlásit na příští den, při akci školy 48 hodin předem.
  Platba za ubytování a stravné se hradí v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Úhradu za stravování platí student podle počtu přihlášených a odebraných jídel. 
 • Studenti mají možnost se v domově stravovat celodenně. 
 • Výměna lůžkovin probíhá dvakrát do měsíce. 
 • Provoz kuchyněk je omezen na dobu od 630 do 2200 hodin. 

 

IV. Chod

 • Domov je otevřen od 700 do 2200 hodin. 
 • Nedělní příjezdy 1700 až 2200 hodin. 
 • Pobyt přes sobotu a neděli bez stravování je možný po dohodě s vychovatelem.

 

Vypracoval: Vladimír Jetleb, vedoucí domova mládeže

V Čáslavi dne 31. 3. 2014

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek