Erasmus - Policy Statement

ECHE Policy Statement

V programu Erasmus se orientujeme na spolupráci se školami, které v terciárním sektoru poskytují profesně orientované vzdělání na úrovni krátkého nebo prvního cyklu. Tyto školy vyhledáváme ve všech členských zemích EU z nabídky zveřejňované Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy nebo je vybíráme na doporučení členů asociace VOŠ či stávajících partnerských škol. Volba takovýchto partnerských škol zaručuje vysokou míru styčných bodů pro spolupráci v oblasti školního managementu, organizace a obsahu výuky a zejména v oblasti mobilit studentů.

V oblasti mobilit studentů jsou prioritou školy i samotných studentů pracovní stáže. Naše škola poskytuje svým studentům kromě teoretického vzdělání na terciární úrovni i rozsáhlou odbornou praxi. Náš školní vzdělávací program obsahuje pětiměsíční praxi ať už ve výrobních podnicích či firmách poskytujících služby. Tato praxe je pro studenty zdrojem osvojení si praktických dovedností a materiálu pro jejich absolventskou práci. V případě, že naši studenti vykonávají svou praxi v zahraničí, výrazně se rozvíjí nejenom jejich odborné a jazykové dovednosti, ale i kompetence sociální a kulturní. Škola pomáhá svým studentům se zajištěním zahraniční praxe prostřednictvím zahraničních partnerských škol nebo zprostředkovatelských organizací. Pracovníci těchto škol či organizací pak pomáhají studentům i se zajištěním ubytování a vykonávají pro naši školu mentoring a monitoring našich vyjíždějících studentů. Pokud je za tyto služby z jejich strany požadována finanční kompenzace, je hrazena z rozpočtu školy. Naše škola vždy trvá na tom, aby v podniku, kde student pracuje, byl pověřen alespoň jeden z jejich zaměstnanců dohledem nad naším praktikantem. Tento pracovník pak také kontroluje pravidelné zprávy studenta o průběhu praxe a vypracovává závěrečnou hodnotící zprávu. Tyto zprávy pak hrají důležitou roli při celkovém hodnocení studenta na konci semestru.

Od svého založení v roce 1993 naše škola navázala kontakty s mnoha místními podniky. Z tohoto důvodu můžeme našim partnerským školám zajistit praxi pro jejich studenty. Zároveň můžeme nabídnout i zajištění ubytování a stravy v naší škole. Naši administrativní pracovníci jsou připraveni zajistit přijíždějícím studentům veškerá potřebná úřední povolení, aby zde mohli vykonat svou praxi, nebo potvrzení, která potřebují pro uznání své zahraniční stáže na své domácí škole. Škola garantuje poskytnout přijíždějícím studentům veškeré služby a vzdělání za stejných podmínek jako mají domácí studenti.

V případě zájmu studentů o studijní pobyty je škola připravena komparovat studijní program a způsoby hodnocení hostující školy, dojednat s ní bilaterální smlouvu a poskytnout vyjíždějícímu studentu veškerou potřebnou pomoc. Případné realizaci studijních pobytů velmi napomáhá nově akreditovaný vzdělávací program školy, který je postaven modulárně a používá kreditní systém podle principů ECTS. Tímto by mělo být zajištěno snadné uznání studentem získaného zahraničního vzdělání.

V oblasti mobilit zaměstnanců chceme pokračovat jak ve výukových pobytech, tak ve školeních zaměstnanců. Ve výukových pobytech spatřujeme důležitý nástroj jazykového a profesního růstu našich pedagogů. Jejich výměna zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními kolegy přispívá k inovacím a zkvalitňování obsahu, forem a metod využívaných ve výuce na naší škole. Přijíždějící pedagogové pak přinášejí do výuky na naší škole nová témata, napomáhají dalšímu jazykovému vzdělávání zaměstnanců i studentů a motivují studenty k aktivnímu zapojení do mobilit programu Erasmus.

V případě školení zaměstnanců je zájem směrován na následující oblasti školního managementu: informační systémy v řízení školy, marketing školy, organizace a řízení kvality teoretického vzdělávání a jeho propojení s praxí, organizace a řízení kvality odborných praxí, neprezenční formy vzdělávání a e-learning.

Všem zaměstnancům, kteří se účastní mobility,škola v případě jejich zájmu poskytne pomoc při zajištění potřebných dokumentů, letenek či jízdenek a ubytování. Škola chce používat peněžní i nepeněžní motivační prostředky, aby podnítila zaměstnance k zapojení se do mobilit, využívání získaných zkušeností ve výuce či administrativě, diseminaci získaných zkušeností mezi kolegy, či pomoci s organizací mobilit přijíždějících cizích zaměstnanců.

Všem účastníkům mobilit studentů a zaměstnanců (vyjíždějícím i přijíždějícím) škola zaručuje rovný podmínky bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, sociální původ, vyznání a politickou příslušnost v souladu s platnou legislativou České republiky. Hendikepovaným studentům a vyučujícím nabízí škola bezbariérový přístup do budovy a učeben.

Škola poskytuje vyšší odborné vzdělání, jehož charakteristickým rysem je vysoká míra praktického vzdělání. Tuto složku nelze rozvíjet bez úzké spolupráce s místními podniky, v kterých studenti vykonávají své dlouhodobé odborné praxe v řídící a výrobní oblasti. Škola se snaží spolupráci s podniky dále prohlubovat a dát jí podobu projektu zaměřeného i na vzdělávání pedagogů, kteří v podnicích budou vykonávat krátké stáže za účelem získání aktuálních poznatků z oblasti řízení a výroby a budou je přenášet do výuky. Zároveň chceme, aby se zaměstnanci podniků zapojili i do výuky na naší škole, a to formou konzultací při tvorbě vzdělávacího programu a seminářů pro studenty. Pokud se naší škole naskytne příležitost v rámci programu Erasmus zapojit se do obdobně koncipovaného projektu na evropské úrovni, je připravena stát se jednou z partnerských institucí v takovémto projektu. Škola by tak díky tomu mohla do svého odborného vzdělávání implementovat poslední inovace v oblasti řízení a výroby na evropské úrovni a lépe připravovat své absolventy pro uplatnění na evropském trhu práce.

Škola chce využít svého zapojení do programu Erasmus pro období 2014 – 2020 pro zkvalitnění svého řízení a poskytovaného vzdělání v souladu s principy modernizace a internacionalizace terciárního vzdělávání v Evropě.

1. Mobility studentů zaměřené na pracovní stáže významným způsobem posilují vazbu mezi odborným vzděláváním poskytovaným školou a světem práce. Tento typ mobility rozvíjí nejenom odbornost studentů v oblasti řízení a výroby a rozvíjí jejich podnikatelské myšlení, ale zkvalitňuje i jejich znalost cizího jazyka a jeho praktické využití. Studenti dále získávají nové sociální a kulturní kompetence. Tímto je výrazně posilována zaměstnatelnost našich absolventů. Škola také může využít zkušenosti vyjíždějících studentů při informování potenciálních studentů o ekonomických a sociálních přínosech vyššího odborného vzdělávání. (Priorita č.1)

2. Mobility zaměstnanců umožní škole výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe s obdobně orientovanými vzdělávacími institucemi v zahraničí. Získané zkušenosti budou využity v oblasti:

a) školního managementu pro posilování terciárního charakteru nabízeného vzdělávání.

Škola chce:

  • inovovat svůj modulární vzdělávací program a kreditový systém s cílem zajistit svým studentům lepší přenositelnost jimi získaného vzdělání, pokud se rozhodnou pokračovat ve studiu.
  • provádět úpravy informačního systému, aby podporoval modulární a kreditový systém.
  • podporovat marketing školy zejména v oblasti technického vzdělávání.
  • rozvíjet vzdělávání dospělé populace z trhu práce a rozvíjet nástroje potřebné pro tyto neprezenční formy vzdělávání (e-learning).

(Priorita č.2 a č.5)

b) teoretického a praktického vzdělávání

Škola chce inovovat obsah výuky, její metody a formy směrem k podpoře jazykového vzdělávání, využívání ICT v různých předmětech, výuky podnikatelských dovedností, zapracování evropského rozměru do vzdělávání a odborné přípravy. (Priorita č.3)

3. Příprava projektů

Ve spolupráci s partnerskými zahraničními školami připravit projekt zaměřený na posílení spolupráce škol a podniků na evropské úrovni, a to nejenom pokud jde o odborné praxe, ale i další vzdělávání učitelů, které by bylo organizováno ve spolupráci s těmito podniky. V případě, že partnerská škola bude obdobné struktury jako naše, chceme přenést spolupráci i na další součásti školy v podobě projektů programu LLP, a posilovat tak evropskou spolupráci škol věnujících se odborné přípravě mladých lidí. (Priorita č. 4 a č. 5)

ECHE Policy Statement

In the Erasmus programme we focus on the cooperation with the schools that provide higher vocational education in the form of short or first cycles. We choose our partner schools in all EU member states from the list published by the National Agency for European Educational Programmes or on recommendation given us by the VOŠ Association members or foreign partner schools. The choice of such partner schools guarantees many common topics for cooperation in the areas of school management, organization and content of the education and especially student mobility.

Student mobility for traineeship is the priority of our school as well as of our students themselves. Our school provides the students not only theoretical education on tertiary level but also extensive vocational training. Our school curriculum contains a five-month training in the local enterprises oriented on production or services. The training gives the students a chance to practise their professional skills and get information for their thesis. If the students do their training abroad, they develop not only their professional and language skills, but also social and intercultural competences. The school helps the students arrange work placements abroad through the foreign partner schools or agencies which specialize in student work placements. The staff of these schools or agencies help the students to arrange their accommodation and also provide mentoring and monitoring of the outgoing students for our school. If they demand a financial compensation for their service, it is paid from the school budget. Our school also insists that the enterprise where the students do their training has to appoint an employee who will supervise the trainee. This employee checks the regular student´s reports about his/her training and writes the final evaluation report. These reports are very important for the final assessment of the students at the end of the term.

Since the foundation of our school in 1993 we have established long-standing relationships with many local enterprises both Czech and multinational. Therefore we are able to offer and arrange the student work placements for our foreign partner schools. We can offer their students accommodation and catering at our school. Our administrative staff can arrange for them all official permissions that are necessary for carrying their training out here, or certifications that they need for recognition of their traineeship by their home school. We guarantee to provide the incoming students all the service and education under the same conditions as our students have.

If our students are interested in student mobility for study, we are ready to compare our curriculum and assessment system with foreign partner´s ones, to negotiate a bilateral agreement and to provide an outgoing student all necessary help. Realization of student mobility for study is possible thanks to a newly accredited school education programme which uses modular and ECTS principles. This enables easier recognition of the education a student gets abroad.

As for staff mobility we want to continue in both teaching and training mobility. Mobility for teaching is an important tool of language and professional growth of our teachers. Exchange of experience and examples of good practice with foreign teachers brings innovations and new content, forms and methods into the education at our school. Incoming teachers bring new topics to our school, help further language education of our staff and students and motivate our students to join Erasmus mobility.

Staff training mobility is focused on the following areas of school management: information systems used in school administration, school marketing, organization and quality management of theoretical education and its connection with practice, organization and quality management of traineeship, distance learning and e-learning.

If the employees who take part in staff mobility want, the school will provide them help with arranging necessary documents, air and railway tickets, and accommodation. The school wants to use financial and non-financial motivation to support the interest of the staff in taking part in mobility, implementing new experience in education or administrative, disseminating new experience among the colleagues, or help with organizing mobility of incoming staff.

The school guarantees for all students and staff (outgoing and incoming) equal treatment and service irrespective of their characteristics (sex, race, social origin, religion or political opinion) in accordance with the legislation of the Czech Republic. Disabled students and staff have a barrier-free entry into the building and the classrooms.

The school provides higher vocational education, the typical feature of which is a high proportion of practical education. This element cannot be developed without a close cooperation with local enterprises, in which the students do their training in management and production departments. The school tries to deepen the cooperation into the form of a project focused even into education of the teachers who spend a short-term traineeship in these businesses to learn the latest information in management and production so that they can implement it in their teaching. At the same time we want the staff of the enterprises to participate in the education by counselling about our educational programme and giving lessons for our students. If our school has a chance to take part in a similar project on a European level under Erasmus programme, we are ready to be one of the partner institutions in such a project. Thanks to such a project the school will be able to implement the latest innovations in the area of management and production into the education it provides, give it the European dimension and therefore prepare the graduates better for the European labour market.

The school wants to use its participation in the 2014-20120 Erasmus Programme for improving its management and education it provides in compliance with the principles of modernization and internationalisation of European higher education.

1. Student mobility for traineeship strengthens the links between the vocational education the school provides and the world of labour. This type of mobility develops not only student´s professional skills in the area of management and production as well as their entrepreneurialism, but it also develops their language skills and ability to use a foreign language in practice. The students also get new social and intercultural competences. This gives our graduates better employability. The school can also use the outgoing students´ experience for informing the potential students about economic and social advantages of higher vocational education. (Priority 1.)

2. Staff mobility enables the school exchange of experience and examples of good practice with similar institutions abroad. The obtained experience will be used in the areas of:

a) school management for strengthening tertiary characteristic of the provided education.

The school wants:

  • to innovate its modular curriculum and credit system to enable better recognition of study or traineeship that the students get abroad or in the Czech Republic and their transition, if they decide to continue studying.
  • to adapt the information system so that it can support modular and credit system.
  • to support school marketing especially in the area of technical education.
  • to develop adult education and the tools that are necessary for distance forms of education (e-learning).

(Priority 2. and 5.)

b) theoretical and practical education

The school wants to innovate the content of the curriculum, methods and forms of education that support language education, using ICT in various subjects, entrepreneurial skills, European scope in vocational education. (Priority 3.)

3. Projects

In cooperation with foreign partner schools we would like to prepare a project aimed at strengthening the cooperation between enterprises and schools on European level. The project will involve not only work placements, but also further education of teachers, which will be organized in cooperation with the enterprises. If a partner school is of the similar organization structure as we are, we want to move the cooperation on other school departments in a form of other LLP projects, which will strengthen European cooperation of the schools that provide vocational education of young people. (Priority 4. and 5.)

 

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek