Vzdělávací programy denní formy studia VOŠ Čáslav

Vzdělávací program: 39-41-N/02 Výrobní a řídící systémy podniku

Obor vzdělání: 39-41-N/.. Technický interdisciplinární

Zaměření oboru:

  1. ekonomické se specializací  Management a personalistika (MAP)
  2. ekonomické se specializací  Účetnictví a finance podniku (UFP)
  3. technické se specializací  Řízení jakosti a metrologie (RJM)
  4. technické se specializací  Údržba a servis techniky (UST)

Vyšší odborná škola - denní studium

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol studium zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplin, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.

Titul: diplomovaný specialista, DiS. (uvádí se za jménem)

Délka denního studia: 3 roky

Organizace studia: 16 týdnů výuky v zimním i letním období, zkouškové období 3 týdny v lednu a červnu

Odborná praxe: v zimním období 3. ročníku denního studia v délce pěti měsíců (září až leden)

Ukončení studia: absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka

Školné: 3.000,- Kč za školní rok (Kč 1.500,- za období)

Škola je zapojena do programu ERASMUS Plus, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí a vysílat na ně studenty za účelem studijních pobytů, které jsou jim následně uznávány jako součást studia.


Pojetí studia, zaměření oboru

Studijní plány jsou sestaveny modulárně. Předměty jsou děleny na předměty povinné, které jsou společné pro obě zaměření, předměty povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné předměty jsou uspořádány do skupin tvořících optimální vzdělávací cestu vedoucí k jednotlivým specializacím v rámci zaměření. Předpokládá se, že student bude pokračovat v zaměření a specializaci, které si volí v 1. ročníku.

Při hodnocení studia se používá stupnice Evropského kreditního systému (ECTS). Při splnění studijních povinností získává student stanovený počet kreditů. Počet nutných kreditů pro postup do vyššího ročníku je uveden ve Školním řádu pro VOŠ (platném pro daný školní rok).

Zaměření ekonomické

Absolvent ekonomického zaměření interdisciplinárního oboru Výrobní a řídící systémy podniku je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, aby mohl působit jako samostatný pracovník střední úrovně v ekonomických a řídících sektorech podniků. Bude však vybaven i potřebnými znalostmi o technických a logistických aspektech výrobních provozů podniku tak, aby všechny tyto složky chápal komplexně a nacházel mezi nimi optimální vztah.

Během studia si absolvent může prostřednictvím povinně volitelných předmětů vyprofilovat svou odbornost do těchto dvou níže uvedených oblastí:

a) Management a personalistika

Absolvent bude schopen organizovat a řídit práci v malých a středních firmách, provádět analýzu všech dostupných informací z oblasti personální, ekonomické, finanční, výrobní, zásobovací. Na základě těchto výsledků bude přijímat rozhodnutí a provádět operativní řízení. Bude se dobře orientovat v oblasti pracovního práva, mzdové a personální agendy. Bude chopen analyzovat psychologické a sociologické problémy mezilidských vztahů a vyvozovat příslušná opatření.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako personální manažer, obchodní manažer, marketingový manažer, manažer zákaznického servisu, manažer logistiky.

b) Účetnictví a finance podniku

Absolvent bude schopen samostatně vést účetnictví malých a středních firem, provádět analýzu informací získaných z účetního a daňového systému firmy. Na základě těchto výsledků bude provádět operativní řízení. Připraví podklady pro dlouhodobou koncepci finančního řízení a bude schopen vést malé týmy zaměřené na problémy ekonomického, účetního, daňového a finančního řízení firmy.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako finanční manažer, samostatný mzdový referent, samostatný pracovník pohledávek, samostatný rozpočtář, samostatný účetní, samostatný kontrolor.

Zaměření technické

Absolvent technického zaměření interdisciplinárního oboru Výrobní a řídící systémy podniku je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, aby působil jako samostatný pracovník střední úrovně v technických a výrobních sektorech podniků. Bude však vybaven i potřebnými znalostmi o ekonomických a logistických aspektech řízení a provozu podniku tak, aby všechny tyto složky chápal komplexně a nacházel mezi nimi optimální vztah.

Během studia si absolvent může prostřednictvím povinně volitelných předmětů vyprofilovat svou odbornost do těchto dvou níže uvedených oblastí:

a) Řízení jakosti a metrologie

Absolvent se bude po ukončení studia orientovat v zákonech, vyhláškách, normách a dalších předpisech týkajících se jakosti a metrologie. Bude schopen vytvářet a upravovat podnikovou metrologickou dokumentaci. Získá pracovní dovednosti pro práci s počítačovými programy pro jakost a metrologii. Naučí se pracovat s měřící technikou včetně jejího ověřování a kalibrace. Zvládne rozbor, zpracování a vyhodnocení výsledků měření. Pozná postup organizace při budování systému jakosti a přípravu pro jeho certifikaci. Bude ovládat základní metody používané při řízení jakosti v podnicích.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako samostatný strojírenský technik řízení jakosti, technik kontroly, jako pracovník orgánů státní správy v oblasti metrologie a jakosti, kalibračních a zkušebních laboratoří.

b) Údržba a servis techniky

Absolvent se bude po ukončení studia orientovat v principech údržby strojů a technické diagnostiky, řešit logistické problémy spojené s obchodem, servisem a provozem. Bude znát jakostní normy a technické požadavky na výrobky viz ISO a znát nebezpečí ztrát při nedodržení těchto normativů. Bude schopen stanovit optimální dobu provozu strojů v závislosti na efektivnosti renovace. Vymezí problematiku a metody údržby a oprav v závislosti na materiálu při dodržení ekologických norem průmyslové výroby a BOZP na pracovišti. Mimo to bude schopen navrhnout a vytvořit technologii výroby a s pomocí PC vypracuje výrobní postup (program Alpha CAM). Bude ovládat naprogramování CNC stroje a realizaci přípravy sériové výroby na CNC stroji.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako samostatný strojírenský technik, technolog, dispečer, konstruktér, projektant či technik investic a engineeringu.

 

Ke stažení
ikonaUčební plán VOS - denní forma studia - 1. období
ikonaUčební plán VOS - denní forma studia - 2. období
ikonaUčební plán VOS - denní forma studia - 3. období
ikonaUčební plán VOS - denní forma studia - 4. období
ikonaUčební plán VOS - denní forma studia - 5. období
ikonaUčební plán VOS - denní forma studia - 6. období

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016