Vzdělávací programy kombinované formy studia VOŠ Čáslav

Vzdělávací program: 39-41-N/02 Výrobní a řídící systémy podniku
(dle nově schválené akreditace platné od roku 2016)

Obor vzdělání: 39-41-N/.. Technický interdisciplinární

Zaměření oboru:

  1. ekonomické se specializací Management a personalistika
  2. ekonomické se specializací Účetnictví a finance podniku
  3. technické se specializací Řízení jakosti a metrologie

Vyšší odborná škola - kombinované studium

Vyšší odborná škola nabízí absolventům středních škol studium zaměřené na propojení technických a ekonomických disciplin, využití výpočetní techniky, zdokonalení znalostí cizích jazyků a rozvíjení manažerských schopností.

Titul: diplomovaný specialista, DiS. (uvádí se za jménem)

Délka kominované formy studia: 3 roky

Ukončení studia: absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce, teoretické zkoušky z odborných předmětů a zkoušky z cizího jazyka

Školné: 3.000,- Kč za školní rok (Kč 1.500,- za období)

Informační leták o kombinované formě studia


Pojetí studia, učební plány

Studijní plány jsou sestaveny modulárně. Předměty jsou děleny na předměty povinné, které jsou společné pro obě zaměření, předměty povinně volitelné a volitelné. Povinně volitelné předměty jsou uspořádány do skupin tvořících optimální vzdělávací cestu vedoucí k jednotlivým specializacím v rámci zaměření. 

V průběhu studia se studenti účastní konzultací v rozsahu 14 hodin z každého vyučovaného předmětu, které se konají formou přednášek a cvičení. Ty probíhají v pátečních odpoledních hodinách a v sobotu během zimního i letního období. Maximum znalostí u kombinované formy však student získává individuálním studiem z předepsaných studijních materiálů a literatury a distančním studiem založeném na mailovém styku studentů s vyučujícím. 

Školní rok se dělí na zimní a letní období. Každé období trvá 16 týdnů. Letní období ve třetím ročníku trvá 14 týdnů. V lednu a červnu je zkouškové období.

Při hodnocení studia se používá stupnice Evropského kreditního systému (ECTS). Při splnění studijních povinností získává student stanovený počet kreditů. Počet nutných kreditů pro postup do vyššího ročníku je uveden ve Školním řádu pro VOŠ (platném pro daný školní rok).

Profil absolventa

Absolvent kombinovaného studia oboru Výrobní a řídící systémy podniku získá kromě znalostí vyplývajících ze zvládnutí obsahu předmětů společného základu další znalosti a dovednosti vyplývající z náplně profilujících předmětů ekonomických nebo technických, jejichž složení lze přizpůsobit podle požadavků zaměstnavatelů a potřeb podniků v regionu.

Zaměření ekonomické

Absolvent ekonomického zaměření interdisciplinárního oboru Výrobní a řídící systémy podniku je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, aby mohl působit jako samostatný pracovník střední úrovně v ekonomických a řídících sektorech podniků. Bude však vybaven i potřebnými znalostmi o technických a logistických aspektech výrobních provozů podniku tak, aby všechny tyto složky chápal komplexně a nacházel mezi nimi optimální vztah.

Pro studenty kombinované formy studia nabízíme ekonomické zaměření s profilací:

Management a personalistika

Absolvent bude schopen organizovat a řídit práci v malých a středních firmách, provádět analýzu všech dostupných informací z oblasti personální, ekonomické, finanční, výrobní, zásobovací. Na základě těchto výsledků bude přijímat rozhodnutí a provádět operativní řízení. Bude se dobře orientovat v oblasti pracovního práva, mzdové a personální agendy. Bude chopen analyzovat psychologické a sociologické problémy mezilidských vztahů a vyvozovat příslušná opatření.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako personální manažer, obchodní manažer, marketingový manažer, manažer zákaznického servisu, manažer logistiky.

Zaměření technické

Absolvent technického zaměření interdisciplinárního oboru Výrobní a řídící systémy podniku je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi, aby působil jako samostatný pracovník střední úrovně v technických a výrobních sektorech podniků. Bude však vybaven i potřebnými znalostmi o ekonomických a logistických aspektech řízení a provozu podniku tak, aby všechny tyto složky chápal komplexně a nacházel mezi nimi optimální vztah.

Pro studenty kombinované formy studia nabízíme technické zaměření s profilací:

Řízení jakosti a metrologie

Absolvent se bude po ukončení studia orientovat v zákonech, vyhláškách, normách a dalších předpisech týkajících se jakosti a metrologie. Bude schopen vytvářet a upravovat podnikovou metrologickou dokumentaci. Získá pracovní dovednosti pro práci s počítačovými programy pro jakost a metrologii. Naučí se pracovat s měřící technikou včetně jejího ověřování a kalibrace. Zvládne rozbor, zpracování a vyhodnocení výsledků měření. Pozná postup organizace při budování systému jakosti a přípravu pro jeho certifikaci. Bude ovládat základní metody používané při řízení jakosti v podnicích.

Absolvent se může uplatnit na úrovni středního managementu jako samostatný strojírenský technik řízení jakosti, technik kontroly, jako pracovník orgánů státní správy v oblasti metrologie a jakosti, kalibračních a zkušebních laboratoří.

 

Škola je zapojena do projektu ERASMUS plus, který ji opravňuje spolupracovat s vysokoškolskými institucemi v zahraničí a vysílat na ně studenty za účelem studijních pobytů, které jsou jim následně uznávány jako součást studia.

Ke stažení
ikonaUčební plán VOS - kombinovaná forma studia - 1. období
ikonaUčební plán VOS - kombinovaná forma studia - 2. období
ikonaUčební plán VOS - kombinovaná forma studia - 3. období
ikonaUčební plán VOS - kombinovaná forma studia - 4. období
ikonaUčební plán VOS - kombinovaná forma studia - 5. období
ikonaUčební plán VOS - kombinovaná forma studia - 6. období

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016