Provozní řád školní knihovny a studijních míst

Provozní řád školní knihovny a studijních míst.

P R O V O Z N Í   Ř Á D  

Š K O L N Í   K N I H O V N Y   A   S T U D I J N Í C H   M Í S T

 

 

Školní knihovna provozuje:

Školní knihovnu a místa určená ke studiu včetně PC stanic (studijní místa) – budova C – č. 111 a 112 v přízemí

 

Školní knihovna a studijní místa jsou určeny především pro žáky, studenty, pedagogy, zaměstnance VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a ostatní odbornou veřejnost.            

 

Využívání těchto prostor se řídí Knihovním řádem a tímto Provozním řádem.

 

Po vstupu do prostor školní knihovny a studijních míst, je uživatel povinen odložit svrchní oděv, tašky apod. na místě k tomu určeném.

 

V celém prostoru školní knihovny a studijních míst platí zákaz používání mobilních telefonů.

 

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon č. 121/2000 Sb.). Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb.).

 

Provoz školní knihovny a studijních míst může být přerušen nebo omezen z důvodů nezbytné technické nebo softwarové údržby nebo v případě organizovaného školení či výuky.

 

Provozní doba školní knihovny a studijních míst končí vždy dle dané provozní doby.

 

Uživatel je povinen udržovat v celém prostoru školní knihovny a studijních míst pořádek, chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a dbát pokynů pracovníka knihovny.

 

Uživatel nesmí v celém prostoru školní knihovny a studijních míst kouřit ani konzumovat jídlo a nápoje.

 

Knihovna a studijní místa slouží k samostatné práci uživatelů na Internetu, v programech MS Office a AutoCADu.

 

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky:

 

Před započetím práce je uživatel povinen zkontrolovat stav pracovního místa. Při zjištění jakékoliv závady je povinen okamžitě informovat pracovníka knihovny.

 

Uživatel nesmí:

instalovat na počítače žádný další software

kopírovat a distribuovat části operačního systému a nainstalovaných aplikací a programů

připojovat k počítačům žádná další zařízení, pro uložení dat lze používat CD a USB.

 

Po ukončení práce je uživatel povinen uzavřít programy, se kterými pracoval, a ponechat počítač zapnutý. Veškeré závady, které během své práce zjistil je povinen nahlásit pracovníkovi knihovny.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky zanesením počítačových virů.

 

Každý uživatel má právo používat jen jeden počítač. Doba využití je omezena na 30 minut. V případě, nejsou-li další zájemci, může být tato doba uživateli prodloužena.

 

V souladu s bezpečnostními pokyny není studentům dovoleno zapojovat jakékoliv vlastní zařízení do školní elektrické sítě. Toto nařízení se vztahuje i na notebooky, nabíječky mobilních telefonů apod. Povolení zapojení do elektrické sítě školy je umožněno pouze v případě, že student doloží revizní zprávu o způsobilosti používaného zařízení.

 

Uživatel školní knihovny a studijních míst, který nedodržuje ustanovení tohoto řádu, může být dočasně nebo trvale omezen v uživatelských právech.

 

 

 

V Čáslavi 1. února 2012

 

  

             

 

Mgr. V. Szabová

ředitelka školy

Novinky

17.04.2018

Informace pro studenty  - ukončení stravování školní rok 2017/2018

Maturitní ročníky - zrušení registrace ve školní jídelně k 30. 6. 2018.

celý článek
27.03.2018

3. ročník soutěže HoufekBox

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 škola bude hostit již třetí ročník technické soutěže pro žáky ZŠ. Soutěž probíhá pod patronací firmy Houfek a.s. Golčův Jeníkov. V porotě zasednou vyučující školy Ing. J. Špaček a Ing. M. Mach. Pro soutěž bude vyhrazena aula školy a uč. č. 228.  

31.01.2018

Kritéria přijímacího řízení pro SPŠ a OA Čáslav,

pro obory: Strojírenství, Technické lyceum, Obchodní akademii, Ekonomické lyceum

celý článek

Nejčtenější

14.04.2018
Přehled důležitých termínů pro školní rok 2018/...
celý článek
06.03.2018
Seznam Ročníkových prací tříd S3 v letech 2011 ...
celý článek
05.04.2018
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písem...
celý článek

Média

31.08.2016