Provozní řád školní knihovny a studijních míst

Provozní řád školní knihovny a studijních míst.

P R O V O Z N Í   Ř Á D  

Š K O L N Í   K N I H O V N Y   A   S T U D I J N Í C H   M Í S T

 

 

Školní knihovna provozuje:

Školní knihovnu a místa určená ke studiu včetně PC stanic (studijní místa) – budova C – č. 111 a 112 v přízemí

 

Školní knihovna a studijní místa jsou určeny především pro žáky, studenty, pedagogy, zaměstnance VOŠ, SPŠ a OA Čáslav a ostatní odbornou veřejnost.            

 

Využívání těchto prostor se řídí Knihovním řádem a tímto Provozním řádem.

 

Po vstupu do prostor školní knihovny a studijních míst, je uživatel povinen odložit svrchní oděv, tašky apod. na místě k tomu určeném.

 

V celém prostoru školní knihovny a studijních míst platí zákaz používání mobilních telefonů.

 

Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon č. 121/2000 Sb.). Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 101/2000 Sb.).

 

Provoz školní knihovny a studijních míst může být přerušen nebo omezen z důvodů nezbytné technické nebo softwarové údržby nebo v případě organizovaného školení či výuky.

 

Provozní doba školní knihovny a studijních míst končí vždy dle dané provozní doby.

 

Uživatel je povinen udržovat v celém prostoru školní knihovny a studijních míst pořádek, chovat se tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a dbát pokynů pracovníka knihovny.

 

Uživatel nesmí v celém prostoru školní knihovny a studijních míst kouřit ani konzumovat jídlo a nápoje.

 

Knihovna a studijní místa slouží k samostatné práci uživatelů na Internetu, v programech MS Office a AutoCADu.

 

 

Pokyny pro využívání výpočetní techniky:

 

Před započetím práce je uživatel povinen zkontrolovat stav pracovního místa. Při zjištění jakékoliv závady je povinen okamžitě informovat pracovníka knihovny.

 

Uživatel nesmí:

instalovat na počítače žádný další software

kopírovat a distribuovat části operačního systému a nainstalovaných aplikací a programů

připojovat k počítačům žádná další zařízení, pro uložení dat lze používat CD a USB.

 

Po ukončení práce je uživatel povinen uzavřít programy, se kterými pracoval, a ponechat počítač zapnutý. Veškeré závady, které během své práce zjistil je povinen nahlásit pracovníkovi knihovny.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky zanesením počítačových virů.

 

Každý uživatel má právo používat jen jeden počítač. Doba využití je omezena na 30 minut. V případě, nejsou-li další zájemci, může být tato doba uživateli prodloužena.

 

V souladu s bezpečnostními pokyny není studentům dovoleno zapojovat jakékoliv vlastní zařízení do školní elektrické sítě. Toto nařízení se vztahuje i na notebooky, nabíječky mobilních telefonů apod. Povolení zapojení do elektrické sítě školy je umožněno pouze v případě, že student doloží revizní zprávu o způsobilosti používaného zařízení.

 

Uživatel školní knihovny a studijních míst, který nedodržuje ustanovení tohoto řádu, může být dočasně nebo trvale omezen v uživatelských právech.

 

 

 

V Čáslavi 1. února 2012

 

  

             

 

Mgr. V. Szabová

ředitelka školy

Novinky

20.07.2021

Prázdninový provoz kanceláří pro veřejnost

1. 7. 2021 – 31. 8. 2021 v pracovních dnech od 8:30 do 11:30 hod.

celý článek
30.06.2021

Opravné a komisionální zkoušky

Termíny opravných zkoušek a komisionálních zkoušek za účelem doklasifikace.

14.06.2021

Přehled doporučených učebnic ke studiu na střední škole pro školní rok 2021/2022

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka odborných technických předmětů.

celý článek
06.04.2021

Hledáme posilu do pedagogického sboru na pozici: Učitel/ka českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy.

celý článek