Informace o přijímání uchazečů na vyšší odbornou školu pro školní rok 2018/2019

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

v denní formě studia:      
 Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika     
 Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku     
 Technické zaměření s profilací Řízení jakosti a metrologie     
 Technické zaměření s profilací Údržba a servis techniky    

v kombinované formě studia:
 Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika
 Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku  
 Technické zaměření s profilací Řízení jakosti a metrologie

Pro školní rok 2018/2019 přijímáme 80 uchazečů na denní formu a 60 uchazečů na kombinovanou formu studia. 

 

Další informace:

Kdo se může přihlásit ke studiu?
Absolventi středních škol, kteří úspěšně ukončili nebo ukončí nejpozději ve školním roce 2017/2018 střední školu a získali/jí maturitní vysvědčení.

Jak se do studia přihlásit?
Zasláním přihlášky na adresu školy, tj. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav, nebo jejich osobním doručením do studijního oddělení školy (kancelář č. 31).

Termín přijímání přihlášek: 
Pro I. kolo přijímacího řízení přijímáme přihlášky nejpozději do 31. 5. 2018 (rozhoduje datum poštovního razítka).
Na základě volné kapacity může být otevřeno II. kolo přijímacího řízení, pro něž bude platit termín přijímání přihlášek (včetně všech příloh) nejpozději do 31. 7. 2018. 

Seznam požadovaných dokumentů potřebných pro přijetí:
1)      Přihláška ke studiu v tištěné formě. Formulář přihlášky (SEVT č. 491521) je možné stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout v našem studijním oddělení školy.
2)      Ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu přijímacího řízení, doloží prohlášení o termínu maturitní zkoušky s čestným prohlášením se závazkem, že ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodá ihned po složení maturitní zkoušky).
3)      Ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy – platí pouze pro uchazeče o denní formu studia.
4)      Údaje o studentovi do školní matriky – platí pouze pro uchazeče o denní formu studia.
5)      Potvrzení (či jeho kopii) o platbě administrativního poplatku za přijímací řízení.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 300,- Kč. Poplatek je třeba uhradit nejpozději pět dní před přijímacím řízením na účet školy 9332760277/0100 nebo hotově v kanceláři ekonomky školy nejpozději v den přijímacího řízení do 10:00 hodin. Pro bezhotovostní platbu uveďte jako variabilní symbol prvních šest číslic z rodného čísla před lomítkem.  


Jak vyplnit přihlášku?
Dole na této webové stránce je umístěna předvyplněná přihláška i vzor vyplněné přihlášky.
Titulní strana přihlášky: 
Na přihlášce vypište všechny osobní údaje. V kolonce vzdělávací program vyplňte obor i zaměření (ekonomické nebo technické). V záhlaví přihlášky zaškrtněte formu vzdělávání (denní nebo kombinovanou). Nezapomeňte na podpis uchazeče.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti naše škola nepožaduje.
Zadní strana přihlášky:
Na druhé straně přihlášky je třeba vyplnit pouze IZO školy a datum maturitní zkoušky.
Klasifikaci jednotlivých předmětů nevyplňujte. 


Termín konání přijímacího řízení (dále jen PŘ)
I. kolo - ve středu 27. 6. 2018 pro denní i kombinovanou formu studia
II. kolo - v úterý 28. 8. 2018

Za jakých podmínek proběhne přijímací řízení?

  • Uchazeči o denní formu studia budou přijímáni pouze na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole. Podmínkou je doložení do termínu přijímacího řízení všech pěti výše uvedených dokumentů. Tj. správně vyplněnou Přihlášku ke studiu, ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy, vyplněné Údaje o studentovi do školní matriky, doklad o zaplacení administrativního poplatku.  
  • Uchazeči o kombinovanou formu studia vykonávají přijímací pohovor před tříčlennou komisí. Cílem pohovoru je zhodnotit komunikativní dovednosti, osobní motivaci a studijní předpoklady uchazečů.  Hodnotí se také úroveň jazykových znalostí. (Pozn.: součástí absolutoria je zkouška z anglického jazyka. V případě zájmu o německý jazyk u minimálně 16 studentů je možné otevřít i studijní skupiny s cizím jazykem německým.)
    K přijímacímu pohovoru budou uchazeči písemně pozváni nejpozději 14 dnů před konáním přijímacího řízení. U II. kola přijímacího řízení nejpozději 7 dní před konáním přijímacího řízení.
    Kromě vykonání přijímacího pohovoru je podmínkou pro přijetí i doložení do termínu přijímacího řízení třech uvedených dokumentů, tj. správně vyplněnou Přihlášku ke studiu, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení administrativního poplatku.   

Vydání a odeslání rozhodnutí o výsledku PŘ
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.sps-caslav.cz) nejpozději do 7 dnů po konání PŘ nebo ode dne rozhodnutí, pokud se PŘ nekoná. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude také zveřejněno do 7 dnů na vývěsce školy ve vchodu do budovy A. 
V rozhodnutí jsou uchazeči zveřejněni pod svým registračním číslem, které obdrží nejpozději 14 dní před termínem přijímacího řízení poštou.
Písemná Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do studia se dle platné legislativy již poštou nerozesílají.  

Kontaktní osoba pro bližší informace ke studiu na VOŠ: Ing. Eva Křížová, studijní oddělení školy, tel. 327 302 242, e-mail: krizova@sps-caslav.cz

 

Ke stažení
ikonaPřihláška pro studium na VOŠ - předvyplněná
ikonaVZOR vyplněné přihlášky na VOŠ
ikonaÚdaje o studentovi do školní matriky

Novinky

04.07.2018

Rozpis opravných a rozdílových zkoušek studentů střední školy (27. 8. až 4. 9. 2018).

04.07.2018

Hlavní prázdniny

2. 7. - 31. 8. 2018 - hlavní prázdniny.

Přejeme všem krásné léto plné odpočinku a prosluněných dní pro načerpání nových sil.

05.12.2017

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2018/2019 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

celý článek