Informace o přijímání uchazečů na vyšší odbornou školu pro školní rok 2019/2020

Vážení uchazeči o studium,
jsme rádi, že jste navštívili naše stránky o možnostech studia na VOŠ Čáslav a věříme, že Vás studijní obor Výrobní a řídící systémy podniku zaujme.
Pro školní rok 2019/2020 nabízíme v rámci tohoto interdisciplinárního oboru tyto možnosti studia:

v denní formě studia:      
 Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika     
 Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku    

v kombinované formě studia:
 Ekonomické zaměření s profilací Management a personalistika
 Ekonomické zaměření s profilací Účetnictví a finance podniku  

Pro školní rok 2019/2020 přijímáme 80 uchazečů na denní formu a 60 uchazečů na kombinovanou formu studia. 

 

Další informace:

Kdo se může přihlásit ke studiu?
Absolventi středních škol, kteří úspěšně ukončili střední školu a získali maturitní vysvědčení.

Jak se do studia přihlásit?
Zasláním přihlášky na adresu školy, tj. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, 286 14 Čáslav, nebo jejich osobním doručením do studijního oddělení školy (kancelář č. 31).

Do kdy podat přihlášku ke studiu?
Do 31. 5. 2019 !

Seznam požadovaných dokumentů potřebných pro přijetí:

1)      Přihláška ke studiu v tištěné formě. Formulář přihlášky (SEVT č. 491521) je možné stáhnout na našich webových stránkách nebo vyzvednout v našem studijním oddělení školy.
2)      Ověřená kopie maturitního vysvědčení (v případě, že uchazeč o studium bude maturovat po termínu přijímacího řízení, doloží prohlášení o termínu maturitní zkoušky s čestným prohlášením se závazkem, že ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodá ihned po složení maturitní zkoušky).
3)      Ověřená kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy – platí pouze pro uchazeče o denní formu studia.
4)      Údaje o studentovi do školní matriky – platí pouze pro uchazeče o denní formu studia.
5)      Potvrzení (či jeho kopii) o platbě administrativního poplatku za přijímací řízení.

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 300,- Kč. Poplatek je třeba uhradit před podáním přihlášky na účet školy 9332760277/0100 nebo hotově v kanceláři ekonomky školy nejpozději v den přijímacího řízení. Pro bezhotovostní platbu uveďte jako variabilní symbol prvních šest číslic z rodného čísla před lomítkem.  


Jak vyplnit přihlášku?
Dole na této webové stránce je umístěna předvyplněná přihláška i vzor vyplněné přihlášky.
Titulní strana přihlášky: 
Na přihlášce vypište všechny osobní údaje. V kolonce vzdělávací program vyplňte obor i zaměření (ekonomické nebo technické). V záhlaví přihlášky zaškrtněte formu vzdělávání (denní nebo kombinovanou). Nezapomeňte na podpis uchazeče.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti naše škola nepožaduje.
Zadní strana přihlášky:
Na druhé straně přihlášky je třeba vyplnit pouze IZO školy a datum maturitní zkoušky.
Klasifikaci jednotlivých předmětů nevyplňujte. 

 

Za jakých podmínek proběhne přijímací řízení?

  • Uchazeči o denní formu studia budou přijímáni pouze na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole. Podmínkou je doložení všech pěti výše uvedených dokumentů. Tj. správně vyplněnou Přihlášku ke studiu, ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy, vyplněné Údaje o studentovi do školní matriky, doklad o zaplacení administrativního poplatku.  
  • Uchazeči o kombinovanou formu studia budou přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole. Podmínkou je doložení třech výše uvedených dokumentů, tj. správně vyplněnou Přihlášku ke studiu, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a doklad o zaplacení administrativního poplatku.   

Vydání a odeslání rozhodnutí o výsledku PŘ
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče bude zveřejněno na webových stránkách školy (www.sps-caslav.cz) nejpozději do 7 dnů po konání PŘ nebo ode dne rozhodnutí, pokud se PŘ nekoná. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude také zveřejněno do 7 dnů na vývěsce školy ve vchodu do budovy A. 
V rozhodnutí jsou uchazeči zveřejněni pod svým registračním číslem. Písemná Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do studia se dle platné legislativy již poštou nerozesílají.  

Kontaktní osoba pro bližší informace ke studiu na VOŠ: Ing. Eva Křížová, studijní oddělení školy, tel. 327 302 242, e-mail: krizova@sps-caslav.cz

 

Ke stažení
ikonaPřihláška pro studium na VOŠ - předvyplněná
ikonaVZOR vyplněné přihlášky na VOŠ
ikonaÚdaje o studentovi do školní matriky

Novinky

31.10.2018

Drážďany

Exkurze do Drážďan se koná ve středu 28. listopadu 2018 pro třídu OA1. Akce začíná na vlakovém nádraží Čáslav v 4:35 hod. Odjezd vlaku je v 4:50 hod. Předpokládaný návrat v 19:04 hod. Organizačně zajišťuje Mgr. Š. Radová.

31.10.2018

Houfek, a.s.

Exkurze do firmy Houfek, a.s. se koná v úterý 20. listopadu 2018 pro třídu V2E. Akce začíná vstupem do firmy v 13:00 hod. Exkurze je doplněna přednáškou na téma personálního managementu. Organizačně zajišťuje Mgr. V. Szabová.